+420 774 821 909 info@zelenezahrady.cz
Vyberte stránku

Kdo je správcem údajů

Správcem údajů je HZZS s.r.o, se sídlem Renoirova 591/9, 152 00, Praha – Hlubočepy, DIČ CZ13975901.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete písemně na adrese: HZZS s.r.o, se sídlem Renoirova 591/9, 152 00, Praha – Hlubočepy, telefonicky na telefonním čísle: +420 774 821 909, e-mailem na adrese: info@zelenezahrady.cz.

Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do nějakého smluvního vztahu a její zástupce nebo osoby oprávněné za ni jednat a/nebo její kontaktní osoby.

Jaké jsou zdroje údajů, které používáme

Údaje můžeme získat přímo od Vás, nebo je získáváme v rámci poskytovaných služeb nebo od třetích osob (avšak pouze pokud k takovému zpracování existuje odpovídající právní titul) či z veřejných rejstříků obchodní rejstřík atp.). Dojde-li ke změně Vašich osobních údajů, je třeba, abyste nám tuto změnu oznámil(a).

Jaké údaje zpracováváme

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s určitým člověkem, a který sám o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) může vést k identifikaci konkrétní osoby. Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

Zpracováváme následující kategorie údajů s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší podle toho, jaké produkty a služby u nás využíváte:

Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, obchodní firma, IČ a DIČ
Kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo, e-mail, adresy účtů na sociálních sítích, IP adresy, oprávněné osoby (u korporací)
Fakturační a platební údaje: fakturační adresa, číslo bankovního účtu, platební metody, údaje o platební morálce, ceny za poskytované produkty či služby
Informace o užívaných službách/produktech: přehled objednávek, poskytované produkty či služby, doplňkové služby (včetně účasti ve věrnostním klubu atp.), 
Kamerové systémy a záznamy: používají se jen v takto označených prostorách s cílem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku (oprávněný zájem správce). Přístup ke kamerového systému a k záznamům je umožněn jen malému okruhu pověřených osob, které to potřebují k výkonu své práce. je zajištěna bezpečnost přenosových cest a datových nosičů. Záběry se uchovávají je po dobu, která je nezbytně nutná

Můžeme zpracovávat i jiné údaje, pokud nám je poskytnete v souvislosti s Vaší aktivitou či v rámci naší činnosti. Nakládání s takovými údaji se pak řídí těmito zásadami a případně pravidly, které pro uvedenou činnost speciálně stanovíme.

Jak údaje používáme (účel zpracování)

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností (například dodávek služeb/produktů, účast ve věrnostním klubu či soutěži) jsou však některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, z důvodu plnění zákonných povinností či z důvodů našich jiných oprávněných zájmů, pro naši vnitřní potřebu či pro marketingové a obchodní účely.

Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. V případě našich oprávněných zájmů musí náš oprávněný zájem objektivně převažovat nad právem na soukromí, přičemž účelu nelze dosáhnout jinak, a musíme učinit veškerá opatření, aby byl případný zásah minimalizován. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování. Není-li níže uvedeno jinak, pak nevyužíváme institut společného správce, ani neprovádíme automatizované rozhodování, resp. profilování.

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce

 • Popis: Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby (např. věrnostní klub), zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a konzultace/poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o užívaných službách/produktech, Speciální údaje, kamerové systémy a záznamy
 • Právní základ zpracování: smlouva
 • Zákonný důvod pro zpracování: plnění smluvních povinností
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky, činnost správce
 • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy je možné se domáhat právních nároků ze smlouvy, po dobu existence uživatelského účtu
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Plnění zákonných povinností

 • Popis: Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (např. daňové doklady). Rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platných právních předpisů, tj. výčet uváděný níže není konečný.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: dle povinností vyplývajících z právních předpisů (daňové a účetní předpisy, povinnosti související s obchodní činností atp.).
 • Právní základ zpracování: zákon či jiný závazný právní předpis
 • Zákonný důvod pro zpracování: splnění zákonné povinnosti
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky
 • Doba zpracování: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právních předpisech
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Zpracování z titulu souhlasu

Máte právo volby, zda nám souhlas v souladu s platnou právní úpravou udělíte či neudělíte. Při prvním uzavření smlouvy (či dalších uzavíráních smluv) nebo při registraci (například do věrnostního klubu či soutěže atp.) se vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte. Souhlas udělujete většinou elektronicky prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka.

 • Popis: Jedná se o zpracování osobních údajů a dalších informací (např. o tom jak služby či produkty využíváte atp.) včetně profilování či segmentování za účelem rozpoznání Vašich potřeb či preferencí a jejich využití za účelem nabízení našich produktů a služeb a jejich zlepšování. V souvislosti s tímto zpracováním poskytujete rovněž souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Sociodemografická data, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)
 • Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky, činnost správce
 • Doba zpracování: po dobu trvání souhlasu
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: ANO

Zásady ochrany osobních údajů

Leží nám na srdci ochrana osobních údajů a soukromí, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje. Vedeme databáze, obsahující osobní a provozní údaje (dále společně také jako „údaje“), které jsme získali v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním nabízených produktů či služeb a/nebo jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Vámi.

Prostřednictvím těchto zásad vám poskytujeme informace, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a jak zajišťujeme jejich zpracování. Zásadami rovněž plníme informační povinnost vyplývající z GDPR.

Předávání údajů do třetích zemí

Poskytování našich produktů a služeb nevyžaduje, abychom předávali údaje ke zpracování mimo EU.

Zabezpečení zpracování

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (včetně osobních údajů) před neoprávněným přístupem. Za tímto účelem uplatňujeme příslušné interní postupy a plníme regulační a právní požadavky. Dodržujeme bezpečnostní politiku, která, mimo jiné, zahrnuje řízení bezpečnosti pro všechny osoby, platformy/systémy a zařízení, které přistupují k údajům. Naše služby používají moderní bezpečnostní technologie.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti vždy zohledňujeme rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu a odolnost systémů a služeb zpracování.

Máme zaveden systém řízení a dokumentace přístupů a oprávnění, který brání přístupu neautorizovaných osob k informacím. Ke konkrétní informaci může přistoupit vždy pouze osoba, která dané informace potřebuje pro výkon své činnosti.

Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) jsou při nástupu do zaměstnání (a dále v průběhu trvání jejich pracovního či obdobného poměru) školeni v oblasti ochrany informací. Stejná povinnost platí i pro naše dodavatele. Naši zaměstnanci a osoby jednající za dodavatele jsou vázání mlčenlivostí.

Prostory, ve kterých se nacházejí osobní údaje, jsou zabezpečeny konstrukčním zajištěním prostor.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookie využíváme, abychom poznali Vaše preference a abychom mohli přizpůsobit náš web dle Vašeho zájmu. Cookie tedy zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie.

Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Jednoduchý postup, jak vymazat cookies, najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

V Praze, dne 1.1.2022